0,00 zł

Regulamin

§ 1 Dane podstawowe

 

Sklep internetowy outlet.zerowaste.design.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę Zero Waste Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000751565, posiadająca NIP: 5252765609 oraz numer REGON: 381483948 zwaną dalej Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego outlet.zerowaste.design.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2. Do korzystania ze sklepu internetowego outlet.zerowaste.design.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,;

b) włączenie obsługi plików „ciasteczka” i javascript,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient powinien korzystać ze sklepu internetowego outlet.zerowaste.design.pl, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego outlet.zerowaste.design.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 Zamówienia, wysyłka i dostawa towaru

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę outlet.zerowaste.design.pl. Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana e-mailem informacja o jego otrzymaniu przez Sprzedawcę.

3. Warunkiem wydania zamówionego towaru Klientowi jest w przypadku:

zamówień płatnych przelewem – potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia e-mailem oraz wpłynięcie na konto zapłaty za zamówiony towar i kosztów dostawy

4. Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:

odbiór osobisty zamawianego towaru w uzgodnionym Punkcie Odbioru w godzinach otwarcia danego punktu.

5. Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuje paragon lub fakturę vat/ vat marżę. W przypadku faktur Sprzedawca określa każdorazowo rodzaj wystawionego dokumentu (faktura vat/ vat marża).

6. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta będącego Konsumentem w uzgodnionym terminie Sprzedawca wezwie Klienta w sposób z nim uzgodniony oraz pisemnie do odbioru zakupionego towaru w wyznaczonym dodatkowo terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowywanie rzeczy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy według aktualnej stawki rynkowej powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości opłaty za bezumowne przechowywanie w wezwaniu do odbioru rzeczy.

7. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, zgodnie z art. 551 § 1 k.c.

§ 4 Płatność

 

1. Formy płatności za zamówiony towar :

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie następnego dnia po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni od wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

§ 5 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować o tym sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy, bądź na adres mailowy na stronie).

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odesłanie lub przekazanie rzeczy należy dokonać na adres uzgodniony ze Sprzedawcą  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności po zwrocie towaru na wyznaczony przez Sprzedawcę adres, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zapłacić za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 6 Reklamacje

Sprzedawany towar jest towarem używanym noszącym ślady użytkowania, klient przy odbiorze akceptuje stan towaru. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, jednak w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży były rzeczy używane, termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 1 (jeden) rok.

 

W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres email podany na stronie. Bądź pocztą na adres Sprzedającego.

 

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta o inny sposób zaspokojenia.

 

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

Kupujący nie będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy

 

Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 7 Dane osobowe

 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych, w procesie korzystania ze sklepu internetowego outlet.zerowaste.design i  dokonywania w tym sklepie zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.

 

Administratorem danych osobowych jest ZeroWaste Design Sp. z o.o., prowadząca działalność na ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, REGON 381483948, NIP 525-276-56-09, wpisana do KRS

 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku.

 

Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

 

 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1410, ze zm.).

 

Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie obowiązuje w przypadku zamówień już przez Klienta złożonych. Zamówienia są realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 

Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.